FAQ

 1. Jakie dokumenty należy złożyć do wszczęcia przewodu doktorskiego?
  Kandydat składa do Sekcji Nauki (pokój 101) dokumenty niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego (spis dokumentów dostępny jest w zakładce Doktoraty). Komplet dokumentów należy złożyć w białej teczce (oryginały do wglądu). Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

 

 1. Ile publikacji należy złożyć do wszczęcia przewodu doktorskiego?
  Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie minimum 2 publikacji w czasopismach punktowanych (minimum lista Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w tym co najmniej 1 pracy oryginalnej( bez względu na kolejność autorstwa). Jako drugą publikację dopuszcza się pracę poglądową lub kazuistyczną, w której kandydat jest pierwszym autorem. Należy złożyć kserokopię publikacji z tytułową stroną czasopisma i analizę bibliometryczną przygotowaną przez Oddział Bibliografii i Bibliometrii Centrum Informacyjno – Bibliotecznego UM w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2 , tel. 42 272 54 21, 272 54 22.

 

 1. Jakie dokumenty należy złożyć do Dziekanatu w celu wyboru recenzentów ?
  a) 4 egzemplarze gotowej (oprawionej) pracy doktorskiej podpisane na pierwszej stronie przez Promotora (praca powinna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz kserokopię zgody Komisji Bioetyki na prowadzenie badań).
  b) pięć płyt CD z pracą doktorską zapisaną w formie PDF. Cztery płyty należy wkleić do oprawionych egzemplarzy prac doktorskich – do każdej; jedna płyta na końcu pracy. Każdą płytę należy opisać imieniem, nazwiskiem, tematem pracy doktorskiej i rokiem złożenia.
  c) podanie od Promotora do Dziekana Wydziału Wojskowo – Lekarskiego z prośbą o powołanie dwóch recenzentów pracy na Posiedzeniu Rady Wydziału.
  W podaniu należy podać propozycję trzech recenzentów. Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w jednostce naukowej, w której przeprowadzany jest przewód doktorski, muszą być samodzielnymi pracownikami nauki ( doktor habilitowany, profesor ), nie mogą być zatrudnieni w tej samej jednostce.
  d) opinię promotora o pracy doktorskiej doktoranta.

 

 1. Jaki jest koszt przewodu doktorskiego z „ wolnej stopy ”, dla osoby, która nie jest słuchaczem studiów doktoranckich?
  Koszt przewodu wynosi 15 000 tyś zł. Kwotę należy zapłacić po wszczęciu przewodu  doktorskiego.

 

 1. Jakie egzaminy należy zdać w przebiegu przewody doktorskiego aby zostać dopuszczonym do obrony pracy doktorskiej?
  Doktorant po wyborze recenzentów zdaje egzamin z wybranego języka obcego i filozofii lub historii medycyny; protokoły z tych egzaminów należy dostarczyć do Sekcji Nauki ( pokój 101). Egzamin z przedmiotu podstawowego Doktorant zdaje dopiero po wpłynięciu do Sekcji Nauki dwóch recenzji pracy doktorskiej.

 

 1. Jakie inne formalności (poza zdanymi egzaminami) musi wypełnić doktorant aby zostać dopuszczonym do obrony? Dopuszczenie Doktoranta do obrony  i wyznaczenie terminu obrony następuję na Posiedzeniu Rady Wydziału dopiero, gdy wpłynęły dwie recenzje doktoratu, a Doktorant  zdał egzaminy z języka obcego, przedmiotu dodatkowego i podstawowego oraz dostarczył do Dziekanatu zaświadczenie ze Studium Doktoranckiego o ukończeniu studiów ( w przypadku osób, które były słuchaczami studiów doktoranckich).
  Doktoranci, którzy wszczęli przewód doktorski według starych zasad tj. do dnia 30 września 2013   roku przed obroną pracy doktorskiej muszą złożyć w Sekcji Nauki prace oryginalne o łącznej punktacji 6  pkt. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w których są pierwszym autorem.
  Przed obroną pracy doktorskiej należy dostarczyć do Dziekanatu 15 egzemplarzy streszczenia   pracy doktorskiej podpisanych przez Doktoranta i jego Promotora.

 

 1. Jakie formalności muszą zostać spełnione do wyróżnienia pracy doktorskiej ?
  Do wyróżnienia pracy doktorskiej konieczne jest:
  a) złożenie przez obu Recenzentów wraz z recenzją, wniosku o wyróżnienie pracy, załączonego do kompletu dokumentów przesłanego Recenzentom.
  b) posiadanie przez Doktoranta publikacji oryginalnych, w których jest pierwszym autorem: jednej publikacji o minimalnej punktacji 9 pkt. MNiSW, lub kilku prac o łącznej punktacji minimum 12 pkt. MNiSW.
  c) pozytywna opinia Komisji Doktorskiej w sprawie wyróżnienia, wyrażona w głosowaniu tajnym (zwykłą większością głosów) przeprowadzonym po pozytywnym głosowaniu w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej.

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory