FAQ

Przedłużenie terminu obrony:
W przypadku braku możliwości złożenia pracy w dziekanacie do dnia 31 października, student powinien złożyć ( przed 31 październikiem ) wniosek, zaopiniowany przez promotora, o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

 

Przeniesienie z innej uczelni
Aby przenieść się z innej uczelni należy złożyć w naszym dziekanacie, nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego, następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia w UM
  2. Zaświadczenie potwierdzające zaliczenie roku studiów z obecnej uczelni
  3. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej podczas pierwszego roku
  4. Kartę przebiegu studiów, zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen oraz punktów ECTS
  5. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
  6. Informacja na jakich zasadach został Pan przyjęty na studia w Polsce.

Po uzyskaniu zgody przez dziekana zwracamy się do uczelni o przekazanie Pana dokumentów.

 

Odbywanie praktyk w placówkach, z którymi nie mamy podpisanej umowy
W takim przypadku należy złożyć w dziekanacie wniosek wraz z zaświadczeniem o realizowanych praktykach, podpisanym przez osobę upoważnioną przez władze placówki oraz wyznaczonym opiekunem praktyk. Po uzyskaniu zgody dziekana student może odbyć praktyki w wybranej placówce.

 

Zaliczenie semestru
Zaliczenie semestru następuje po wpisaniu do indeksu elektronicznego (przez kierowników przedmiotów) wszystkich ocen końcowych. Student zobowiązany jest do sprawdzenia w indeksie elektronicznym poprawności wpisania ocen. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zgłosić się do kierownika przedmiotu w sprawie ich wyjaśnienia.

 

Przedłużenie sesji, warunek, powtarzanie semestru
W przypadku nieuzyskania do końca sesji egzaminacyjnej (terminy podane są w corocznym kalendarium) wymaganej  ilości punktów ECTS, zwracają się do Dziekana z podaniem (zawierającym uzasadnienie) o przedłużenie sesji, wpis warunkowy (uzyskanie min. 70% punktów ECTS możliwych do uzyskania) lub ponownego wpisu na ten sam semestr (powtarzanie semestru).

 

Reaktywacja
Osoba, która została skreślona z listy studentów i zaliczyła minimum pierwszy rok studiów, może starać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku nie później niż po 3 latach od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu. Warunkiem wznowienia studiów jest zdanie egzaminu reaktywacyjnego z przedmiotu wyznaczonego przez Dziekana, przewidzianego w planie studiów.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory