Jubileusz 80 –tych  urodzin  prof. zw. dr. hab. n.med. Andrzeja Denysa

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności
Kwi
3

W dniu 2 kwietnia 2019 roku na Posiedzeniu Rady Wydziału odbyła się Uroczystość poświęcona Jubileuszowi 80 –tych  urodzin  prof. zw. dr. hab. n.med. Andrzeja Denysa.

Program Uroczystości Jubileuszu prof. zw. dr. hab. n.med. Andrzeja Denysa przedstawiał się następująco:

 1. Rozpoczęcie uroczystości i powitania
 2. Prezentacja sylwetki Jubilata – prof. zw. dr hab. n. med. Hieronim Bartel
 3. Wystąpienie prof. zw. dr. hab. n. med. Andrzeja Denysa
 4. Wręczenie okolicznościowej grafiki- Dziekan Wydziału i prof. zw. dr hab. n. med. Hieronim Bartel
 5. Wystąpienia Gości, gratulacje
 6. Zaproszenie na poczęstunek.

W imieniu Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego oraz własnym, Jubilata z małżonką powitał Dziekan – prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski. Serdecznie powitał również znakomitych gości Jubilata.

Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. n. med. Hieronim Bartel. Następnie odbyło się wystąpienie Jubilata.

Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski podziękował i złożył  życzenia zdrowia dla Jubilata, swoją monografię pt.: „Historia Kliniki Otolaryngologii WAM i UM w latach 1958-2017”. Kolejne życzenia Jubilatowi składali zaproszeni goście.  

Urodził się 14.03.1939 roku w Kruszowie. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studiował w latach (1956-1962) – dyplom i tytuł zawodowy lekarza medycyny uzyskał (12.10.1962), promocję oficerską uzyskał (12.01.1962), doktoryzował się (26.10.1968) a habilitował (20.06.1973) na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi.

Napisał rozprawę doktorską pt.: „Badania nad wpływem chlorowodorku guanidyny na wirusy grypy w doświadczalnych zakażeniach zarodków kurzych i hodowli tkankowych”, której promotorem był płk prof. dr hab. n. med. Jan Chomiczewski i habilitacyjną pt.: „Badania nad odczynowością krwinek białych i chemioterapią w grypie”.

Uzyskał specjalizację z mikrobiologii pierwszego stopnia w 1966 roku a drugi stopień w 1968.

W dniu 17.11.1982 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycznych, a 26.02.1990 roku Prezydent Rzeczypospolitej nadał mu tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych.

Pracę zawodową podjął w uczelni, której był absolwentem. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: wolontariusz (1962-1963), asystent (1963-1968), starszy asystent (1968-1973), Kierownik Katedry Mikrobiologii Lekarskiej Wojskowej Akademii Medycznej (1973-1975), Kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej w ramach struktury Instytutu Nauk Podstawowych WAM (1975-1996), Zastępca Komendanta tegoż Instytutu, a w latach 1998-1999 Komendant Instytutu Nauk Podstawowych i Przedklinicznych WAM, ponadto w latach 1992-1998 Zastępca Dyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, profesor nadzwyczajny WAM (1982), profesor zwyczajny (1990), Dziekan Korpusu Oficerskiego, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002-2008), Kierownik Katedry Mikrobiologii UM w Łodzi (2003-2008), Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2006-2008).

Działalność dydaktyczna obejmowała przewidziane programem wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu mikrobiologii, wirusologii i immunologii. Studenci przygotowując się do zajęć korzystali ze skryptów i materiałów do ćwiczeń tegoż autora.

Był opiekunem naukowym 5 przewodów habilitacyjnych, promotorem 25 doktoratów oraz ponad 100 prac magisterskich. Recenzował ok. 80 rozpraw doktorskich i ok. 20 rozpraw habilitacyjnych.

Kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego – udział w konferencjach STN na szczeblu lokalnym (w Wojskowej Akademii Medycznej) i krajowym, uzyskanie szeregu nagród dla studentów WAM za prace naukowe, nawiązanie współpracy międzynarodowej ze studentami Uniwersytetu w Szegedzie (1962-1968).

W Studenckim Kole Naukowym istniejącym przy Zakładzie Mikrobiologii wykonano wiele prac naukowych z zakresu mikrobiologii klinicznej, wirusologii szczególnie na temat leków przeciwwirusowych w badaniach in vitro, otrzymywania antygenów wirusowych. Wśród nich są nagrodzone na konferencjach naukowych STN. Przegląd zagadnień referowanych na konferencjach pozwolił na wgląd w realizację planów naukowych w poszczególnych Akademiach Medycznych i jednostkach WAM (1975-1981).

Opiekun III roku studentów WAM – prowadzenie działalności wychowawczej, pomoc w zakresie zrozumienia poszczególnych dyscyplin medycznych.

Opiekun grup studenckich-udzielanie pomocy w zakresie przełamywania trudności w zdobywaniu nowej wiedzy w poszczególnych przedmiotach (1970-1975).

Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Wojskowo-lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kompleksowa opieka nad realizacją programów nauczania przez studentów UM.

Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, udział w opracowaniu strategii rozwoju Uczelni, nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą, nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, opieka nad studentami w drodze bezpośrednich kontaktów (2010-2011).

Przygotował 10 ocen dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego oraz ok. 40 ocen programów badań dla Komitetu Badań Naukowych. W ramach dydaktyki podyplomowej organizował i uczestniczył w kursach doskonalenia dla pracowników diagnostycznych województwa łódzkiego (1981-1986).

Specjalista w dziedzinie mikrobiologii Wojska Polskiego  (1974) i bakteriologii województw: piotrkowskiego (1979-1982) i świętokrzyskiego (2003). Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. bioterroryzmu w Komitecie Obrony Cywilnej (CTC NATO; 2004). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krajowego Sympozjum Wirusologicznego (1985) oraz Komitetu Naukowego Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (1996).

Kierował zadaniami badawczymi w ramach współpracy międzynarodowej i krajowej (m.in. dla Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych). Ogłosił drukiem ponad 500 publikacji na łamach czasopism krajowych i zagranicznych.

Uczestniczył w 120 Kongresach, Zjazdach, Sympozjach, Konferencjach z czego w 70 krajowych i 50 zagranicznych.

Projekty:

 1. Akademie Nauk krajów europejskich – współpraca dotyczyła zbadania substancji przeciwwirusowych i zaowocowała wspólnymi pracami, uczestnictwem w okresowych sympozjach, wymiennymi stażami (1970-1982);
 2. Polska Akademia Nauk – współpraca dotyczyła realizacji problemów węzłowego i międzyresortowego, zaowocowała publikacjami, doktoratami, prezentacją prac na krajowych i międzynarodowych zjazdach i sympozjach. Nie bez znaczenia jest wieloletnie członkostwo w Komitetach PAN (Mikrobiologii Etiopatogenezy Zakażeń Człowieka), przewodniczenie Komisji Wirusologicznej (1975-1980);
 3. Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, współuczestnictwo w tworzeniu koncepcji powstania i opracowania   założeń jego funkcjonowania, szczególnie w części wirusologicznej–pozyskanie etatów, pieniędzy na badania oraz ułatwienie kontaktów  międzynarodowych (1986-1991);
 4. Krajowy Nadzór Specjalistyczny ds. Diagnostyki Bakteriologicznej–oceniano epidemiologię zakażeń szpitalnych, szerzenie się szczepów opornych na antybiotyki, współuczestnictwo w procesie szkolenia podyplomowego (egzaminy specjalizacyjne z mikrobiologii zdało w Zakładzie ponad 50 osób – pracowników fachowych laboratoriów bakteriologicznych regionu łódzkiego) (1975-1978);
 5. Politechnika Łódzka – prace badawcze nad aktywnością nowo syntetyzowanych antybiotyków, penicylin, zbadanie właściwości biologicznych antybiotyków poddanych napromieniowaniu dużymi dawkami promieni gamma, efektem współpracy były wspólne publikacje, szereg prac prezentowanych na zjazdach oraz rozprawa habilitacyjna (1973-1985).

Patent: Polska nr P-320904. Nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo- 9,10-dihydroakrydyniowe /Andrzej Denys//221/RNP/2004 Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Opublikowany 18.06.2004.

Grant: Badania zależności pomiędzy występowaniem genów dla czynników zjadliwości Enterococcus sp. a wywoływanymi objawami klinicznymi oraz określanie pokrewieństwa szczepów izolowanych z zakażeń szpitalnych w Łodzi. Autorzy: Andrzej Denys, 2006.

Posiada stopień wojskowy pułkownika WP – przeniesiony do rezerwy 14.03.1999 roku.

Był lub jest członkiem: Krajowego Zespołu ds. Diagnostyki Bakteriologicznej (1983-1989), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (1963-), Przewodniczącym Krajowego Zarządu Sekcji Wirusologicznej PTM (1977-1979), Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (1994-1998), delegatem do I Międzynarodowej Unii Towarzystw Mikrobiologicznych – UMS (1992-1994), Komitetu Etiopatogenezy Zakażeń Człowieka PAN (1996-1998), Światowego Towarzystwa Badań nad Interferonem (1997-1999), Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (1995-), Europejskiego Towarzystwa Biomodulacjii i Chemioterapii (1996-1997), Nowojorskiej Akademii Nauk (1997-).

Otrzymał odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1998), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Srebrny (1973) i Złoty Krzyż Zasługi (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1977, 2005), Honorową Odznakę Miasta Łodzi (1973), Odznakę „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” (1986) oraz medale resortowe: Złoty (1983), Srebrny (1980) i Brązowy (1968) Medal „Za Zasługi dla obronności Kraju”, Złoty (1982), Srebrny (1972) i Brązowy (1968) Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, nagrody Ministra Obrony Narodowej: zespołowe: (1976) IIIº, IIº (1980) w dziedzinie medycyny wojskowej, wielokrotne nagrody JM Rektora WAM IIº (1995, 1998, 2000), dydaktyczną JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2004).