Informacje

KIERUNEK : FIZJOTERAPIA

Studia na kierunku Fizjoterapia realizowane były od 1998 roku w systemie zaocznym w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego na Wydziale Lekarskim. Zajęcia prowadzone były przez jednostki organizacyjne Uczelni ze współuczestnictwem kadry naukowo-dydaktycznej krajowych ośrodków akademickich. W związku z rozwiązaniem Wojskowej Akademii Medycznej i utworzeniem 1 października 2002 roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powstał Wydział Fizjoterapii, oparty głównie na strukturze organizacyjnej i kadrowej Wojskowej Akademii Medycznej i z udziałem struktur organizacyjnych Akademii Medycznej w Łodzi. Wydział kształcił magistrów fizjoterapii (uzupełniające studia  II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) oraz licencjatów fizjoterapii (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).Od  2009 roku Wydział Fizjoterapii został włączony w struktury Wydziału Wojskowo- Lekarskiego. W 2012 r. przekształcony na kierunek Fizjoterapia w ramach Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

 

GŁÓWNE KIERUNKI  BADAŃ  NAUKOWYCH PROWADZONYCH NA   KIERUNKU  FIZJOTERAPIA :

 • fizjologia aktywności ruchowej
 • ograniczona aktywność ruchowa i hipokinezja
 • ekstremalne stany fizjologiczne i ich wpływ na organizm
 • badania nad zastosowaniem jelita w różnych sposobach odprowadzania moczu u chorych z rakiem pęcherza moczowego
 • badania nad nowymi metodami leczenia kamicy układu moczowego.
 • patogeneza chorób układu pokarmowego.
 • onkologia ginekologiczna.
 • diagnostyka , leczenie i profilaktyka chorób u dzieci i młodzieży.
 • badania nad nowymi metodami przydatnymi w monitorowaniu przebiegu chorób o charakterze ostrym.
 • farmakologia antymiażdzycowa – nowe leki , strategia leczenia.
 • badania OUN w stanach pourazowych i chorobach nowotworowych.
 • badania ilościowe w patologii.
 • doskonalenia profil
 • aktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji w udarach mózgu i zespołów otępiennych.
 • Badania genotoksyczności wybranych mutagenów i kancerogenów środowiskowych
 • Badania wpływu zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe,
 • Zastosowanie środków o działaniu immunomodulującym w leczeniu przewlekłych zapaleń kości
 • Peptydy natriuretyczne w fizjologii i chorobach układu krążenia
 • Diagnostyka termologiczna i termowizyjna schorzeń kręgosłupa
 • Molekularne podstawy chorób metabolicznych
 • Funkcja amin biogennych w regulacji procesów życiowych (fizjologia i patofizjologia).

 

KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

PIERWSZY STOPIEŃ
Fizjoterapia należy do zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej głównym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się  z niepełnosprawnością, poprzez usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, zwalczanie bólu i stanów zapalnych, poprawa sprawności poszczególnych narządów, jak również całego organizmu.

W zależności od rodzaju zastosowanego bodźca wyróżnia się poszczególne działy fizjoterapii:

 • balneoterapię (bodźce naturalne –  wody mineralne, słońce, powietrze);
 • klimatoterapię (bodźce klimatyczne);
 • hydroterapię (bodźce wodne);
 • kinezyterapię (bodźce kinetyczne –  terapia ruchem)
 • terapię manualną
 • masaż leczniczy
 • fizykoterapię (sztucznie wytworzone bodźce – elektrolecznictwo, termoterapia, światłolecznictwo, laseroterapia, magnetoterapia).

Do kompetencji fizjoterapeuty należy współudział w leczeniu osób z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i internistycznymi, podejmowanie działań profilaktycznych, ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie postaw prozdrowotnych; współpraca z lekarzem i innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego.

Zakres studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty podstawowe: anatomia prawidłowa i funkcjonalna, biologia, fizjologia, patologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia oraz kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna. Istotną część programu stanowią przedmioty kierunkowe: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, terapia manualna, zaopatrzenie ortopedyczne, kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu, kliniczne podstawy fizjoterapii, fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu oraz w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe realizowane w szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych i szkołach. Oprócz przedmiotów zawodowych studenci mają realizowane zajęcia z języka obcego, umożliwiające porozumiewanie się na poziomie B2. Realizowane jest wychowanie fizyczne i technologia informacyjna oraz przedmioty humanistyczne: etyka i promocja zdrowia i profilaktyka w społeczeństwach na przełomie dziejów.

Fizjoterapeuci powinni dysponować przede wszystkim wiedzą ogólnomedyczną  oraz dużymi umiejętnościami manualnymi i sprawnością fizyczną. Posiadane umiejętności i wiedza specjalistyczna zapewniają efektywność pracy z pacjentem. Terapeuta powinien charakteryzować się cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz chęcią niesienia pomocy. Niezwykle istotna jest także elastyczność oraz wysoka odporność psychiczna, ponieważ przyszła praca polega na kontakcie z osobami w każdym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności i zaburzeń funkcji, w tym również zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Przyswojenie i utrwalenie wiedzy, umiejętności, oraz kompetencji społecznych określonych programem kształcenia następuje podczas zajęć z wybitnymi specjalistami oraz praktyk zawodowych, a przede wszystkim  jest efektem samodzielnej pracy studenta. Odpowiednie skorelowanie różnych form nauczania służy aktywizowaniu studentów w poszukiwaniach wielostronnych informacji i skłania ich do permanentnego samodoskonalenia. W rozwijaniu u studentów kompetencji społecznych wiodące znaczenie ma postawa kadry naukowo-dydaktycznej, która stanowi wzorzec wysokich kwalifikacji i etyki zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Przedmioty realizowane na I stopniu studiów:

 

Kształcenia ogólnego:

 • Szkolenie BHP,
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Promocja zdrowia i profilaktyka w społeczeństwach na przełomie dziejów etyka
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Języki obce.

 

Podstawowe:

 • Anatomia prawidłowa i funkcjonalna,
 • Biologia medyczna,
 • Fizjologia,
 • Patologia ogólna,
 • Biochemia,
 • Biofizyka,
 • Biomechanika,
 • Pedagogika,
 • Kinezjologia,
 • Psychologia,
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

 

Kierunkowe:

 • Fizjoterapia ogólna,
 • Kinezyterapia,
 • Fizykoterapia,
 • Masaż leczniczy,
 • Terapia manualna,
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
 • Zaopatrzenie ortopedyczne,
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w: chirurgii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, intensywnej terapii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej, pediatrii,
 • Fizjoterapia kliniczna w: otolaryngologii, chirurgii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, intensywnej terapii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej, pediatrii,

 

Do wyboru studenta:

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • Ergonomia w rehabilitacji,
 • Zespołowe gry sportowe w usprawnianiu ruchowym,
 • Zespołowe gry sportowe w usprawnianiu ruchowym,
 • Gimnastyka z hydrokinezyterapią dla osób starszych,
 • Zaburzenia chodu w chorobach neurologicznych,
 • Hiperkinetyczne zaburzenia ruchu,
 • Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych,
 • Terapia zajęciowa,
 • Muzykoterapia i choreoterapia,
 • Arteterapia,
 • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w protetyce,
 • Nowoczesne środki  pomocnicze stosowane w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Psychospołeczne aspekty stresu

 

DRUGI STOPIEŃ
Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania różnych czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Magister fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku i utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Ponadto absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do wykonywania wszelkich badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, potrafią planować, kontrolować  i oceniać efektywność procesu rehabilitacji medycznej, współpracować w ramach większych zespołów, samodzielnie kierować zespołem terapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną oraz prowadzić szkolenia zawodowe.

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz rozpocząć specjalizację z zakresu fizjoterapii.

Przedmioty realizowane na II stopniu studiów:

 

Podstawowe:

 • Szkolenie BHP,
 • Genetyka człowieka i uwarunkowań zdolności motorycznych,
 • Farmakologia,
 • Metodologia badań naukowych,
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia,
 • Pedagogika specjalna,
 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji,
 • Dydaktyka fizjoterapii,
 • Prawo medyczne w fizjoterapii,
 • Historia rehabilitacji i fizjoterapii,
 • Filozofia,
 • Biostatystyka,
 • Bioetyka,
 • Demografia i epidemiologia,
 • Zdrowie publiczne,
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie i marketing

 

Kierunkowe:

 • Metody specjalne fizjoterapii,
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna,
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia,
 • Balneochemia,
 • Protetyka i ortotyka ,
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji: w chorobach układu nerwowego, w chorobach układu oddechowego, w kardiologii, w onkologii i medycynie paliatywnej, w reumatologii, w pediatrii, w ortopedii i traumatologii, w ginekologii i położnictwie, geriatrii
 • Sport osób niepełnosprawnych

 

Do wyboru studenta:

 • Fizjoterapia w dermatologii estetycznej,
 • Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji,
 • Fizjoterapia w medycynie sportowej i odnowie biologicznej,
 • Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej i narządu żucia,
 • Propedeutyka rehabilitacji szkolnej,
 • Fizjoterapia w urologii,
 • Terapia zajęciowa,
 • Fizjoterapia dzieci autystycznych,
 • Fizjoterapia w chorobach psychosomatycznych

 

A CO PO STUDIACH?…

Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: rosnąca długość życia i średnia wieku, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko osoby pracujące w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści członkowie zespołów rehabilitacyjnych  uczestniczący w realizacji procesu leczenia i w profilaktyce.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących  kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • gabinetach masażu;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę w warunkach nie klinicznych.

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swojej wiedzy i  umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach (np. masażu japońskiego, tajskiego, akupresury), kontynuację edukacji na studiach podyplomowych (fizjoterapia z gimnastyką korekcyjną, z elementami zdrowia publicznego, fizjoterapia w odnowie biologicznej).

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia nauczania. Absolwent studiów II stopnia może podejmować studia doktoranckie.

Efekty kształcenia oraz oparty na nich program kształcenia dla kierunku Fizjoterapia są zgodne z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji oraz ze strategią rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2011-2010 (cel strategiczny: kształcenie).

 

 

 

Ćwiczenia

Wykład Prof. J. Olszewskiego

Wykład dr D. Szczęsnego: Psychologia.

Po egzaminie.

Zajęcia na basenie.

Zajęcia na Sali gimnastycznej.

Zajęcia na Sali gimnastycznej.

 
 

Działalność naukowa

Głównymi kierunkami badań naukowych są:

 • Badania genotoksyczności wybranych mutagenów kancerogenów środowiskowych
 • Badania wpływu zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe,
 • Zastosowanie środków o działaniu immunomodulującym w leczeniu przewlekłych zapaleń kości
 • Peptydy natriuretyczne w fizjologii i chorobach układu krążenia
 • Diagnostyka termologiczna i termowizyjna schorzeń kręgosłupa
 • Molekularne podstawy chorób metabolicznych

Funkcja amin biogennych w regulacji procesów życiowych (fizjologia i patofizjolog)

 

Studenckie koło naukowe Oddziału  Fizjoterapii

4 grudnia 2005 roku Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii jako pierwsze SKN na Wydziale Fizjoterapii zostało przyjęte do kręgu Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Łodzi.

Opiekunem SKN Wydziału Fizjoterapii jest dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej .

Istota działalności Koła jest pogłębianie i poszerzanie zainteresowań studentów z zakresu fizjoterapii, w tym promowanie idei wczesnej i kompleksowej rehabilitacji oraz wszechstronnej opieki nad pacjentem zgodnie z koncepcją Polskiego Modelu Rehabilitacji. Koło otwarte jest także na takie problemy jak pielęgnowanie chorego, odnowa biologiczna, kosmetyka czy aspekty psychospołeczne.

Aby realizować zakładane cele organizujemy spotkania ze specjalistami różnych dziedzin z zakresu kompleksowej  rehabilitacji i fizjoterapii, a zwłaszcza fizjoterapii, organizujemy i bierzemy udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych, nawiązujemy współpracę z zakresu rehabilitacji medycznej z innymi kołami naukowymi, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami lub instytucjami, publikujemy własne osiągnięcia naukowo-badawcze.

Zapraszamy także do współpracy osoby niebędące studentami.

Kontakt:
Studenckie Koło Naukowe Wydziału Fizjoterapii
przy Klinice Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi
91-002 Łódź, ul. Drewnowska 75
email: fizjoterapia.skn@gmail.com

 
 
 
Inaugracja roku akademickiego 2006/2007
 


Nauczyciele akademiccy.
Od prawej: prof. G. Broniarczyk-Dyła, prof. A. Morawiec-Bajda, prof. J. Czernicki,
mgr A. Róg – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego


Nauczyciele akademiccy.
Od prawej: prof. S. Kaczorowski, prof. W. Kuliński


Przemówienia zaproszonych gości.


Uroczyste ślubowanie I roku studentów Oddz. Fizjoterapii


Władze Uczelni.
Od prawej: prof. J. Błaszczyk – Dziekan Wydz. Wojskowo-Lekarskiego, prof. J. Olszewski – Dziekan Wydz. Fizjoterapii, prof. J. Kobos – Prodziekan Wydz. Pielęgniarstwa i Położnictwa, Prodziekani Wydz. Fizjoterapii: prof. L. Woźniak, prof. J. Kujawa,
prof. L. Pawlicki.


Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 
 
 
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Oddziału Fizjoterapii
 


Przemówienia zaproszonych gości.


Przemówienia zaproszonych gości.


Nauczyciele akademiccy:
dr n. med. H. Zielińska-Bliźniewska, dr n. med. D. Szabela.


Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału przez prof. K. Zemana – Prorektora
oraz prof. J. Olszewskiego – Dziekana Wydziału Fizjoterapii.


Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału przez prof. K. Zemana – Prorektora
oraz prof. J. Olszewskiego – Dziekana Wydziału Fizjoterapii.


Przemówienia absolwentów.

Zdjęcia pamiątkowe absolwentów.


Zdjęcia pamiątkowe absolwentów.


Zdjęcia pamiątkowe absolwentów.

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory